جدول مواد پیشنهادی جهت اصلاح اساسنامه

 

مواد فعلی

مواد پیشنهادی

ماده 1

ماده 1 : نام سازمان ، سازمان مالكان خزر شهر است كه در اين اساسنامه سازمان ناميده مي شود و غير انتفاعي است.

ماده 1 : نام، سازمان مالكان خزرشهر است كه در اين اساسنامه به اختصار سازمان ناميده مي شود و موسسه ای است غير انتفاعي و غیر تجاری و دارای شخصیت حقوقی مستقل.

ماده 5

ماده 5 : اركان سازمان عبارتند از:

مجمع عمومي

هیئت امناء

هيأت مديره

بازرسان

ماده 5 : اركان سازمان عبارتند از:

مجمع عمومي

هيأت مديره

بازرسان

 

ماده 6

ماده 6 : مجمع عمومي از اجتماع مالكان ويلاهاي خزرشهر تشكيل مي شود كه اعضاء سازمان محسوب ميشوند. چنانچه ويلايي داراي چند مالك باشد فقط يك نفر از آنان حق شركت در مجامع را دارد.

ماده 6 : مجمع عمومي از اجتماع مالكان ويلاهاي خزرشهر تشكيل مي شود كه اعضاء سازمان محسوب ميشوند در صورتی که ویلا به نام همسر باشد، زوج یا زوجه میتواند با ارائه معرفی نامه کتبی متضمن تأیید امضاء توسط دفاتر اسناد رسمی در مجمع عمومی شرکت نماید و اجازه انتخاب کردن و انتخاب شدن نیز دارد.

ماده 10

ماده 10 : مجمع عمومي عادي سالي يكبار در 4 ماه اول سال براي رسيدگي به بودجه و حساب عملكرد و ترازنامه و انجام وظائف مذكور در ماده 20 تشكيل مي شود.

ماده 10 : مجمع عمومي عادي سالي يكبار در 4 ماه اول سال براي رسيدگي به بودجه و حساب عملكرد و ترازنامه و انجام وظائف مذكور در ماده 20 تشكيل مي شود. در صورت لزوم در طول سال مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نیز تشکیل خواهد شد.

ماده 13

ماده 13 : دعوت مجامع عمومي بوسيله درج آگهي در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار كه هر سال توسط مجمع عمومي عادي تعيين مي گردد، حداقل 14 روز قبل از تشكيل جلسه بعمل مي آيد.

ماده 13 : دعوت مجامع عمومي بوسيله ارسال دعوتنامه کتبی با پست عادی یا ارسال پیامک و درج آگهي در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار كه هر سال توسط مجمع عمومي عادي تعيين مي گردد، حداقل  15 روز قبل از تشكيل جلسه بعمل مي آيد.

تبصره یک از ماده 13

تبصره 1 : در صورت عدم حصول حد نصاب در نوبت اول هيأت مديره علاوه بر رعايت تشريفات مقرر در قانون بوسيله دعوت كتبي توسط پست عادی تشكيل مجمع عمومي نوبت دوم را باطلاع مالكان مي رساند.

با توجه به حکم کلی مندرج در ماده 13 پیشنهادی به منظور جلوگیری از تکرار عبارات، تبصره یک حذف و تبصره دو تکمیل و جایگزین آن میشود.

تبصره دو از ماده 13

تبصره 2 : در صورت عدم حصول اكثريت و تجديد جلسه مجمع عمومي فاصله دو جلسه نبايد بيش از یکماه باشد.

تبصره : در صورت عدم حصول اكثريت و تجديد جلسه مجمع عمومي، علاوه بر ضرورت رعایت تشریفات فوق، فاصله دو جلسه نبايد بيش از یک ماه باشد.

ماده 14

ماده 14 : جلسات مجمع عمومي را رئيس هيأت مديره و در غياب او يكي از اعضاء هيأت مديره افتتاح مي كند. در جلسات مجمع عمومي ابتدا براي انتخاب رئيس، دو نفر منشي و دو نفر ناظر كه هيأت رئيسه خواهند بود از طريق اخذ رأي  از بين اعضا اقدام خواهد شد.

ماده 14 : جلسات مجمع عمومي را رئيس هيأت مديره و در غياب او يكي از اعضاء هيأت مديره افتتاح مي كند. در صورت غیاب یا امتناع هیئت مدیره، جلسات حسب مورد توسط بازرس یا یکی از متقاضیان دعوت مجمع افتتاح خواهد شد. در جلسات مجمع عمومي ابتدا براي انتخاب رئيس، دو نفر منشی و دو نفر ناظر كه هيأت رئيسه خواهند بود از طريق اخذ رأي  از بين مالکان اقدام خواهد شد.

ماده 15

ماده 15 : صورت جلسات مجمع عمومي توسط منشي ها در دفتر مخصوص ثبت شده و به امضاء هيأت رئيسه مي رسد و رونوشت آنها حداكثر ظرف 10 روز به هيأت مديره ابلاغ مي شود.

ماده 15 : صورت جلسات مجمع عمومي توسط منشی ها در دفتر مخصوص سازمان که تمامی صفحات آن شماره گذاری شده و ممهور به مهر سازمان است ثبت شده و به امضاء هيأت رئيسه مي رسد و در همان جلسه تحویل بازرسان سازمان می شود تا به اطلاع هیئت مدیره نیز برسد.

ماده 16

ماده 16 : در صورت تعدد مالكان يك ويلا  تمام آنها يك عضو تلقي مي شوند و يكي از مالكان نماينده سايرين محسوب و حق يك رأي دارد و مالکی می تواند کاندیدای هیات امنا و هیات مدیره و بازرسان شود که دارای حداقل سه دانگ مالکیت باشد که با نمایندگی جمعی حق یک رای  براي آنها محفوظ است.

ماده 16 : در صورت تعدد مالكان يك ويلا  تمام آنها يك عضو تلقي مي شوند و يكي از مالكان با معرفی سایر مالکان نماينده سايرين محسوب و فقط همان نماینده حق حضور در جلسه را داشته و حق يك رأي دارد و می تواند کاندیدای عضویت در هیأت مدیره یا بازرسان شود.

ماده 18

ماده 18 : تصميمات مجامع عمومي عادي با اكثريت آراء حاضرين در جلسه معتبر است.

ماده 18 : تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت سه چهارم اعضاء حاضر و تصمیمات مجامع عمومی عادی یا عادی به طور فوق العاده با اکثریت آراء حاضرین در جلسه معتبر است. در مواقعی که دستور جلسه مجامع عمومی انتخابات باشد اکثریت نسبی مناط اعتبار است.

ماده 20

ماده 20 : وظايف مجمع عمومي عادي به شرح زير است:

1- انتخاب و عزل هیات امناء

2- انتخاب و عزل هيأت مديره

3- انتخاب و عزل بازرسان

4- تصويب نرخ هزينه هاي مشترك و هزينه هاي مربوط به انواع خدمات بنا به پيشنهاد هيأت مديره

5- رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد عملكرد هيأت مديره و صورت هاي مالي

6- تصويب بودجه و اتخاذ تصميم در مورد تفريغ بودجه

7- تصويب برنامه فعاليت ها

8- اتخاذ تصميم نسبت به اداره امور سازمان و ويلاها و تأسيسات و متعلقات

9- اتخاذ تصميم در مورد پيشنهادهاي هیات امناء و هيأت مديره و اعضا و توصيه هايي كه براي گردش صحيح امور لازم مي بيند.

ماده 20 : وظايف مجمع عمومي عادي به شرح زير است:

1.   انتخاب و عزل هيأت مديره

2.   انتخاب و عزل بازرسان

3.   تصويب نرخ هزينه هاي مشترك و هزينه هاي مربوط به انواع خدمات بنا به پيشنهاد هيأت مديره

4.   رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد عملكرد هيأت مديره و صورت هاي مالي پس از استماع گزارش بازرسان

5.   تصويب بودجه و اتخاذ تصميم در مورد تفريغ بودجه

6.   تصويب برنامه فعاليت ها

7.   اتخاذ تصميم نسبت به اداره امور سازمان و ويلاها و تأسيسات و متعلقات

8.   اتخاذ تصميم در مورد پيشنهادهاي هيأت مديره و اعضاء و توصيه هايي كه براي گردش صحيح امور لازم باشد.

9.   تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج دعوتنامه ها

 

 

ب هیئت امناء

تمامی موارد مربوطه حذف میشود.

ماده 21 و

تبصره ها

ماده 21 : سازمان داراي هيأت مديره اي مركب از 7 نفر عضو اصلي و 2 نفر عضو علي البدل خواهد بود كه در مجمع عمومي براي مدت دو سال از بين مالكان انتخاب ميشوند.

شرایط عضویت در هیأت مدیره و بازرسان :

1-   داشتن حداقل سن 40 سال .

2-   داشتن حداقل مالکیت سه دانگ

3-   داشتن حداقل مدت مالکیت 5 سال مداوم

4-   داشتن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس

5-   داشتن عدم سوء پیشینه

6-   داشتن سابقه مدیریتی حداقل بمدت 5 سال .

7-   هر مالکی فقط می تواند جزء کاندیدای یکی از ارکان سازمان باشد .

تبصره : اقدام خلاف قانون و مقررات اساسنامه ، اقدامات فردی و بطور کلی هر اقدام و عملی که خلاف مصالح سازمان و مغایر حیثیت سازمان یا هیأت مدیره باشد پس از بررسی و تصویب در هیأت امناء  و یا تصویب در هیأت مدیره و با بررسی و تأیید آن در هیأت امناء موجب عزل عضو متخلف خواهد بود بدیهی است عضو معزول هیچوقت حق کاندیداتوری و انتخاب شدن را ندارد .

ماده 21 : سازمان داراي هيأت مديره اي مركب از 7 عضو اصلي و 3 عضو علي البدل خواهد بود كه در مجمع عمومي براي مدت دو سال از بين مالكان یا همسر معرفی شده که واجد شرایط باشد انتخاب مي شوند. انتخاب مجدد اعضاى هيات مديره براى دو دوره متوالى بلامانع است، براى دوره سوم به بعد فقط با رأى مثبت  حداقل 70درصد از اعضاى مجمع عمومى حاضر درمجمع امكانپذير مي باشد.

شرایط عضویت در هیأت مدیره :

1-   داشتن حداقل 35 سال سن. 

2-   داشتن حداقل 2 سال مالکیت مداوم

3-    داشتن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس

4-   داشتن حسن شهرت  ونداشتن سوء پیشینه موثر

5-   هر مالکی می تواند فقط کاندیدای یکی از ارکان سازمان باشد.

تبصره 1 : داوطلبان عضویت در هیئت مدیره الزاماً باید حداکثر تا یک هفته قبل از برگزاری انتخابات مدارک مثبِت شرایط فوق را به منظور بررسی به هیئت مدیره سازمان ارائه نمایند در غیراینصورت نمی توانند در فهرست داوطلبان عضویت قرار گیرند.

تبصره 2 : در صورتیکه مالکیت ویلای هریک از اعضای هیأت مدیره یا بازرسان به غیر  منتقل شود یا رابطه زوجیت قطع شود، عضویت وی که به اعتبار مالکیت ویلای مذکور (اعم از شخصاً یا مع الواسطه) تحقق یافته بوده برای باقیمانده دوره، خود به خود منتفی و عضو مذکور معزول تلقی می گردد و بلافاصله عضو علی البدل مقدم به عنوان عضو اصلی جایگزین وی خواهد شد.

 

 

 

ماده 22

ماده 22 : در صورتيكه هيأت مديره به تقاضاي كتبي بازرسان اصلي يا حداقل100 نفر از مالكان ويلاها و یا هیأت امناء در خصوص دعوت مجمع عمومي ظرف مدت 20  روز ترتيب اثر ندهد هیأت امناء راساً اقدام به دعوت مجمع عمومی نموده و یا طبق ماده 95 قانون تجارت عمل خواهد شد.

ماده 22 : در صورتيكه هيأت مديره به تقاضاي كتبي بازرسان اصلي يا حداقل 100 نفر از مالكان ويلاها در خصوص دعوت مجمع عمومي ظرف مدت 20  روز ترتيب اثر ندهد بازرسان یا مالکان مذکور راساً اقدام به دعوت مجمع عمومی می نمایند  هزینه مربوطه نیز بر عهده سازمان است.

ماده 26

ماده 26 : هيأت مديره در اولين جلسه از بين خود يكنفر رئيس ویکنفر نائب رئیس و يكنفر خزانه دار و يكنفر دبیر انتخاب مي كند و هر موقع حق تغيير آنها را دارد.

وظایف رئیس هیئت مدیره  :

1.   دعوت و تشکیل و اداره جلسات هیأت مدیره .

2.   ابلاغ و پیگیری تصمیمات هیأت مدیره به سرپرست سازمان بلافاصله بعد از جلسه هیأت مدیره .

 

 

3.   به غیر از موارد فوق هیچگونه تصمیم و یا نظرات شخصی خود را نمی تواند اعمال نماید .

وظایف خزانه دار :

خزانه دار موظف به انجام نظامات مالی و پرداخت ها طبق مصوبه هیأت مدیره می باشد و نمی تواند اعمال نظر شخصی نماید .

ماده 26 : هيأت مديره در اولين جلسه از بين خود يك رئيس، یک نایب رئیس، يك خزانه دار و يك دبیر انتخاب مي كند و هر موقع حق تغيير آنها را دارد.

وظایف رئیس هیأت مدیره  :

1-   دعوت و تشکیل و اداره جلسات هیأت مدیره .

2-   ابلاغ و پیگیری تصمیمات هیأت مدیره به سرپرست سازمان بلافاصله بعد از جلسه هیأت مدیره .

 

 

3-   به غیر از موارد فوق هیچگونه تصمیم و یا نظرات شخصی خود را نمی تواند اعمال نماید .

وظایف خزانه دار : خزانه دار تحت نظارت هیأت مدیره، مسئول امور مالی سازمان بوده و دارای وظایف و اختیاراتی به شرح زیر است:

1.      اداره امور مالی سازمان ، تحت نظارت هیأت مدیره و با استفاده از خدمات حسابداران مجرب و تهیه و تنظیم دفتر و اسناد و صورت جلسات مالی و رسیدگی و حفظ حسابهای سازمان.

2.      رسیدگی نسبت به صحت اسناد و مدارک تنظیم شده در مورد کلیه دریافت ها و پرداخت ها و تأئید امضای صورت حساب های مربوطه.

3.      نظارت بر صحت کلیه معاملات سازمان که بر اساس مصوبات مجامع عمومی یا هیأت مدیره صورت می گیرد.

4.      نظارت بر دفاتر رسمی حسابداری که توسط حسابداری سازمان تنظیم و نگهداری می شود.

5.      پیش بینی بودجه و هزینه های یک ساله سازمان مالکان با توجه به گزارش حسابرسان رسمی قسم خورده و تسلیم آن به هیأت مدیره جهت بررسی ، تأئید و ارائه به مجمع عمومی جهت تصویب.

تبصره 1- خزانه دار موظف است هرسال حداقل یک ماه قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه با توجه گزارشات تهیه شده توسط حسابرسان رسمی قسم خورده، گزارش مالی سازمان را جهت ارائه به مجمع عمومی تنظیم و پس از امضای اعضای هیأت مدیره ، رونوشت آن را در اختیار بازرسان قرار دهد.

تبصره 2- خزانه دار موظف است در هر مورد بنا به تقاضای بازرسان، کلیه دفاتر و اسناد مالی سازمان را برای رسیدگی در محل دفتر سازمان در اختیار آنان قرار دهد.

بند 15 ماده 31

تنظيم برنامه هاي مالي و تعيين منابع درآمد

تنظيم برنامه هاي مالي و تعيين منابع درآمد و تدوین دستورالعمل های لازم به منظور تشویق یا جلوگیری از تأخیر در پرداخت شارژ سالانه

ماده 35

ماده 35 : هر يك از اعضاء اصلي هيأت مديره يا عضو علي البدل كه بجاي عضو اصلي دعوت مي شود سه جلسه متوالي بدون عذر موجه غيبت كند مستعفي شناخته مي شود و بجاي او از عضو علي البدل مقدم دعوت بعمل خواهد آمد.

ماده 35 : هر يك از اعضاء اصلي هيأت مديره يا عضو علي البدل كه بجاي عضو اصلي دعوت مي شود سه جلسه متوالي بدون عذر موجه غيبت كند مستعفي شناخته مي شود و بجاي او از عضو علي البدل مقدم دعوت بعمل خواهد آمد. تشخیص غیرموجه به عهده هیأت مدیره می باشد.

ماده 36

ماده 36 : ظرف 15 روز از تاريخ تعيين و به ثبت رسیدن هيأت مديره جديد كليه امور و دفاتر و اسناد و اموال سازمان طي صورت جلسه اي از طرف هيأت مديره سابق به آنها تحويل مي شود.

ماده 36 : ظرف 15 روز از تاريخ تعيين و به ثبت رسیدن هيأت مديره جديد كليه امور و دفاتر و اسناد و اموال سازمان طي صورت جلسه اي از طرف هيأت مديره سابق به آنها تحويل مي شود. در صورت عدم تحویل، ظرف مدت مذکور، مورد از مصادیق تصرفات غیرقانونی و خیانت در امانت محسوب خواهد شد.

ماده 37

ماده 37 : مجمع عمومي دو نفر از اعضاء را بعنوان بازرس اصلي و يكنفر را بعنوان بازرس علي البدل براي مدت يكسال انتخاب مي نمايد. انتخاب مجدد بازرسان بلامانع و خدمت آنها مطلقاً افتخاري است.

ماده 37 : مجمع عمومي دو نفر از مالکان را بعنوان بازرس اصلي و يكنفر را بعنوان بازرس علي البدل براي مدت يكسال انتخاب مي نمايد. انتخاب مجدد بازرسان بلامانع و خدمت آنها مطلقاً افتخاري است. شرایط عضویت بازرسان همان شرایط عضویت اعضای هیئت مدیره مندرج در ماده 21 می باشد.