پیش نویس اصلاحیه اساسنامه سازمان مالکان خزرشهر  (غیرقطعی-غیرقابل استناد)

(رنگ قرمز) : (کلمات حذف شده)

رنگ آبی : کلمات اضافه شده

 اساسنامه سازمان مالكان خزرشهر

فصل اول: كليات

ماده 1 : نام، سازمان مالكان خزرشهر است كه در اين اساسنامه به اختصار سازمان ناميده مي شود و موسسه ای است غير انتفاعي و غیر تجاری و دارای شخصیت حقوقی مستقل.

ماده2 : مركز اصلي سازمان، خزرشهر مي باشد. ( واقع در 6 كيلومتري غرب بابلسر) ، (واقع در استان مازندران فریدونکنار خزرشهر شمالی) و می تواند در تهران نیز دفتر داشته باشد.

(تبصره : سازمان داراي دفتري در تهران نيز مي باشد.)

ماده3 : مدت سازمان از تاريخ تأسيس نامحدود است.

ماده 4 : موضوع و حدود عمليات و اختيارات سازمان عبارت است از : اداره و نگهداري و محافظت از ويلاها، ساختمانها ، تأسيسات و متعلقات مربوط در خزرشهر اعم از شمالي و جنوبي و اعم از  اختصاصي و اشتراكي و حفظ حقوق و منافع مشترك مالكان در تمام زمينه ها و عرضه خدمات و ايجاد و تأمين انواع نيازمنديها و تأسيسات عمومي از قبيل پلاژ، موج شكن و تأسيسات ورزشي و فروشگاه و غيره و انجام تغييرات لازم در آنها و تدوين نظامات مالي و اجتماعي بر اساس مقررات قانون تملك آپارتمان ها و آئين نامه اجرايي آن و قانون تجارت و مقررات عمومي و اين اساسنامه، (مگر درموارد قهريه.)

فصل دوم : اركان سازمان

ماده 5 : اركان سازمان عبارتند از:

مجمع عمومي

(هیأت امناء)

هيأت مديره

بازرسان

الف: مجمع عمومي

ماده 6 : مجمع عمومي از اجتماع مالكان ويلاهاي خزرشهر تشكيل مي شود كه اعضاء سازمان محسوب ميشوند در صورتی که ویلا به نام همسر باشد، زوج یا زوجه میتواند با ارائه معرفی نامه کتبی متضمن تأیید امضاء توسط دفاتر اسناد رسمی در مجمع عمومی شرکت نماید و اجازه انتخاب کردن و انتخاب شدن نیز دارد.

ماده 7 : براي رسميت مجامع عمومي حضور بيش از نصف مالكان يا نمايندگان قانوني آنها ضروري است.

ماده 8 : در صورتيكه بار اول اكثريت لازم حاصل نشود مجمع عمومي در جلسه بعد با عده حاضر رسميت خواهد يافت مشروط بر اينكه تعداد حاضرين از100نفر كمتر نباشد و در غير اين صورت در مرتبه سوم با هر عده كه حضور يابند مجمع عمومي رسميت خواهد داشت.

 ماده 9 : مجامع عمومي سازمان عادي يا فوق العاده يا عادي بطور فوق العاده خواهد بود.

ماده 10 : مجمع عمومي عادي سالي يكبار در 4 ماه اول سال براي رسيدگي به بودجه و حساب عملكرد و ترازنامه و انجام وظائف مذكور در ماده 20 تشكيل مي شود. در صورت لزوم در طول سال مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نیز تشکیل خواهد شد.

ماده 11 : مجمع عمومي فوق العاده براي اخذ تصميم در موارد انحلال سازمان و يا تغيير در مواد اساسنامه تشكيل خواهد شد.

تبصره : تصميمات مجمع عمومي فوق العاده با اكثريت سه چهارم اعضاء حاضر معتبر است.

ماده 12 : مجمع عمومي عادی و عادي بطور فوق العاده به تقاضاي (هیات امنا یا) هيأت مديره يا بازرسان یا حداقل 100 نفر از اعضاء با رعایت تشریفات ماده 95 قانون تجارت تشکیل خواهد شد.

(تبصره : در صورت عدم تمکین هیأت مدیره در خصوص دعوت مجمع عمومی عادی و عادی بطور فوق العاده هیأت امناء می تواند راساً به دعوت مجمع عمومی فوق الذکر اقدام نماید و مخارج متعلقه بعهده سازمان می باشد.)

ماده 13 : دعوت مجامع عمومي بوسيله ارسال دعوتنامه کتبی با پست عادی یا ارسال پیامک و درج آگهي در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار كه هر سال توسط مجمع عمومي عادي تعيين مي گردد، حداقل (14) 15 روز قبل از تشكيل جلسه بعمل مي آيد.

(تبصره 1 : در صورت عدم حصول حد نصاب در نوبت اول هيأت مديره علاوه بر رعايت تشريفات مقرر در قانون بوسيله دعوت كتبي توسط پست عادی تشكيل مجمع عمومي نوبت دوم را باطلاع مالكان مي رساند.)

تبصره 2 : در صورت عدم حصول اكثريت و تجديد جلسه مجمع عمومي، علاوه بر ضرورت رعایت تشریفات فوق، فاصله دو جلسه نبايد بيش از یک ماه باشد.

ماده 14 : جلسات مجمع عمومي را رئيس هيأت مديره و در غياب او يكي از اعضاء هيأت مديره افتتاح مي كند. در صورت غیاب یا امتناع هیئت مدیره، جلسات حسب مورد توسط بازرس یا یکی از متقاضیان دعوت مجمع افتتاح خواهد شد. در جلسات مجمع عمومي ابتدا براي انتخاب رئيس، دو نفر منشی و دو نفر ناظر كه هيأت رئيسه خواهند بود از طريق اخذ رأي  از بين مالکان اقدام خواهد شد.

تبصره: اعضاي هيأت رئيسه مجمع حق داوطلب شدن براي عضويت در هيأت مديره و بازرسان را ندارند.

ماده 15 : صورت جلسات مجمع عمومي توسط منشی ها در دفتر مخصوص سازمان که تمامی صفحات آن شماره گذاری شده و ممهور به مهر سازمان است ثبت شده و به امضاء هيأت رئيسه مي رسد و (رونوشت آنها حداكثر ظرف 10 روز به هيأت مديره ابلاغ مي شود.) در همان جلسه تحویل بازرسان سازمان می شود تا به اطلاع هیئت مدیره نیز برسد.

ماده 16 : در صورت تعدد مالكان يك ويلا  تمام آنها يك عضو تلقي مي شوند و يكي از مالكان با معرفی سایر مالکان نماينده سايرين محسوب و فقط همان نماینده حق حضور در جلسه را داشته و حق يك رأي دارد (و مالکی می تواند کاندیدای هیات امنا و هیات مدیره و بازرسان شود که دارای حداقل سه دانگ مالکیت باشد که با نمایندگی جمعی حق یک رای  براي آنها محفوظ است.) و می تواند کاندیدای عضویت در هیأت مدیره یا بازرسان شود.

ماده 17 : كليه اعضاء سازمان با رعایت مفاد ماده 16 و با ارائه کارت مالکیت (عکس دار) می توانند در مجمع عمومي حضور يابند و هر عضو صرف نظر از تعداد ويلاهائي كه دارا مي باشد فقط حق يك رأي را خواهد داشت. هر مالك مي تواند حق رأي خود را به وكيل رسمي يا نماينده قانوني خود واگذار نمايد و در اينصورت هيچكس نمي تواند علاوه بر رأي خود بيش از دو رأي با وكالت نامه رسمي محضری داشته باشد مشروط براینکه مالک باشد و غیر مالک فقط حق یک رأی را با وکالتنامه رسمی محضری دارد  وكالت نامه از وكيل يا نماينده اخذ و ضميمه صورت جلسه شده بايگاني مي گردد و در صورتیکه مدت وکالتنامه نامحدود باشد پس از ارائه اصل وکالتنامه تصویر آن ضمیمه صورتجلسه شده و اصل وکالتنامه مسترد میگردد.

تبصره 1 : در صورتيكه مالك ويلا شخصيت حقوقي باشد نماينده شخصيت حقوقي با ارائه معرفي نامه كتبي (كه به) دارای امضاء مجاز و ممهور به مهر شخصيت حقوقي (رسیده باشد) در مجمع عمومي شركت نموده و حق انتخاب شدن نيز دارد.

تبصره 2 : مالكيني كه حداكثر معادل يك سال از بابت هزينه خدماتي مصوب مجمع بدهي داشته باشند حق انتخاب شدن براي عضويت در (هيأت امناء و) هيأت مديره و بازرسان و هيأت رئيسه مجمع را ندارند.

ماده 18 : (تصميمات مجامع عمومي عادي با اكثريت آراء حاضرين در جلسه معتبر است.) تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت سه چهارم اعضاء حاضر و تصمیمات مجامع عمومی عادی یا عادی به طور فوق العاده با اکثریت آراء حاضرین در جلسه معتبر است. در مواقعی که دستور جلسه مجامع عمومی انتخابات باشد اکثریت نسبی مناط اعتبار است.

ماده 19 : تصميماتي كه در مجامع عمومي اتخاذ مي شود براي كليه مالكان اعم از حاضر و غايب نافذ و معتبر است. تصميمات مذكور ظرف يك ماه بوسيله مقتضي باطلاع مالكان غايب مي رسد.

ماده 20 : وظايف مجمع عمومي عادي به شرح زير است:

(1-انتخاب و عزل هیات امناء)

1-                انتخاب و عزل هيأت مديره

2-                انتخاب و عزل بازرسان

3-                تصويب نرخ هزينه هاي مشترك و هزينه هاي مربوط به انواع خدمات بنا به پيشنهاد هيأت مديره

4-                رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد عملكرد هيأت مديره و صورت هاي مالي پس از استماع گزارش بازرسان

5-                تصويب بودجه و اتخاذ تصميم در مورد تفريغ بودجه

6-                تصويب برنامه فعاليت ها

7-                اتخاذ تصميم نسبت به اداره امور سازمان و ويلاها و تأسيسات و متعلقات

8-                اتخاذ تصميم در مورد پيشنهادهاي (هیات امناء و) هيأت مديره و اعضاء و توصيه هايي كه براي گردش صحيح امور لازم (مي بيند) باشد.

9-                تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج دعوتنامه ها

( ب:   هیأت امناء:

(همه موارد مربوطه حذف گردید))

 

 

 

ب هيأت مديره

ماده 21 : سازمان داراي هيأت مديره اي مركب از 7 عضو اصلي و (2) 3 عضو علي البدل خواهد بود كه در مجمع عمومي براي مدت دو سال از بين مالكان یا همسر معرفی شده که واجد شرایط باشد انتخاب مي شوند. انتخاب مجدد اعضاى هيات مديره براى دو دوره متوالى بلامانع است، براى دوره سوم به بعد فقط با رأى مثبت  حداقل 70درصد از اعضاى مجمع عمومى حاضر در مجمع امكانپذير مي باشد.

شرایط عضویت در هیأت مدیره :

1-    داشتن حداقل (40) 35 سال سن.

(2-داشتن حداقل مالکیت سه دانگ)

2-    داشتن حداقل (مدت مالکیت 5) 2 سال مالکیت مداوم

3-     داشتن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس

(5-داشتن عدم سوء پیشینه)

4-    داشتن حسن شهرت  ونداشتن سوء پیشینه موثر

5-    (داشتن سابقه مدیریتی حداقل بمدت 5 سال)

6-    هر مالکی (فقط) می تواند (جزء) فقط کاندیدای یکی از ارکان سازمان باشد.

 

تبصره 1 : داوطلبان عضویت در هیئت مدیره الزاماً باید حداکثر تا یک هفته قبل از برگزاری انتخابات مدارک مثبِت شرایط فوق را به منظور بررسی به هیئت مدیره سازمان ارائه نمایند در غیراینصورت نمی توانند در فهرست داوطلبان عضویت قرار گیرند.

تبصره 2 : در صورتیکه مالکیت ویلای هریک از اعضای هیأت مدیره یا بازرسان به غیر  منتقل شود یا رابطه زوجیت قطع شود، عضویت وی که به اعتبار مالکیت ویلای مذکور (اعم از شخصاً یا مع الواسطه) تحقق یافته بوده برای باقیمانده دوره خود به خود منتفی و عضو مذکور معزول تلقی می گردد و بلافاصله عضو علی البدل مقدم به عنوان عضو اصلی جایگزین وی خواهد شد.

(تبصره : اقدام خلاف قانون و مقررات اساسنامه ، اقدامات فردی و بطور کلی هر اقدام و عملی که خلاف مصالح سازمان و مغایر حیثیت سازمان یا هیأت مدیره باشد پس از بررسی و تصویب در هیأت امناء  و یا تصویب در هیأت مدیره و با بررسی و تأیید آن در هیأت امناء موجب عزل عضو متخلف خواهد بود بدیهی است عضو معزول هیچوقت حق کاندیداتوری و انتخاب شدن را ندارد .)

ماده 22 : در صورتيكه هيأت مديره به تقاضاي كتبي بازرسان اصلي يا حداقل 100 نفر از مالكان ويلاها (و یا هیأت امناء) در خصوص دعوت مجمع عمومي ظرف مدت 20  روز ترتيب اثر ندهد (هیأت امناء) بازرسان یا مالکان مذکور راساً اقدام به دعوت مجمع عمومی می نمایند (نموده و یا طبق ماده 95 قانون تجارت عمل خواهد شد.) هزینه مربوطه نیز بر عهده سازمان است.

ماده 23 : در صورت استعفاء ، فوت ، عزل ، انتقال مالکیت يا علل قانوني ديگر كه مانع انجام وظايف هر يك از اعضاي اصلي گردد عضو علي البدل كه رأي بيشتري داشته باشد براي بقيه مدت جانشين عضو خارج شده مي شود. در صورتيكه بيش از چهار نفر از اعضاي اصلي به هر علتي از هيأت مديره خارج شوند، هيأت مديره موظف است حداكثر ظرف مدت سه ماه براي تكميل اعضاي هيأت مديره و علي البدل اقدام به تشكيل مجمع عمومي عادي یا عادی بطور فوق العاده بنمايد.

تبصره : اعضاي علي البدل نيز در جلسات هيأت مديره دعوت و حاضر مي شوند و در صورت كسر عده اعضاء اصلي به جاي آنها حق رأي خواهند داشت.

ماده 24 : پس از انقضاء مدت مأموريت هيأت مديره در صورتيكه هيأت مديره جديد انتخاب نشده باشد هیأت مديره تا انتخاب هيأت مديره جديد به كار خود ادامه خواهد داد.

ماده 25 : خدمات هيأت مديره مطلقاً بلاعوض و افتخاري مي باشد و هيچگونه وجهي به اعضاء هيأت مديره قابل پرداخت نيست.

تبصره : هيچ يك از اعضاء هيأت مديره يا بازرسان و سرپرست و كاركنان سازمان حق انجام هيچگونه معامله اي را كه مربوط به وظائف آنها باشد مادام كه در سمت هاي مذكور هستند با سازمان ندارند.

ماده 26 : هيأت مديره در اولين جلسه از بين خود يك رئيس ویک نائب رئیس و يك خزانه دار و يك دبیر انتخاب مي كند و هر موقع حق تغيير آنها را دارد.

وظایف رئیس هیأت مدیره  :

1.       دعوت و تشکیل و اداره جلسات هیأت مدیره .

2.       ابلاغ و پیگیری تصمیمات هیأت مدیره به سرپرست سازمان بلافاصله بعد از جلسه هیأت مدیره .

3.       به غیر از موارد فوق هیچگونه تصمیم و یا نظرات شخصی خود را نمی تواند اعمال نماید .

 

وظایف خزانه دار : خزانه دار تحت نظارت هیأت مدیره، مسئول امور مالی سازمان بوده و دارای وظایف و اختیاراتی به شرح زیر است:

1.       اداره امور مالی سازمان ، تحت نظارت هیأت مدیره و با استفاده از خدمات حسابداران مجرب و تهیه و تنظیم دفتر و اسناد و صورت جلسات مالی و رسیدگی و حفظ حسابهای سازمان.

2.       رسیدگی نسبت به صحت اسناد و مدارک تنظیم شده در مورد کلیه دریافت ها و پرداخت ها و تأئید امضای صورت حساب های مربوطه.

3.       نظارت بر صحت کلیه معاملات سازمان که بر اساس مصوبات مجامع عمومی یا هیأت مدیره صورت می گیرد.

4.       نظارت بر دفاتر رسمی حسابداری که توسط حسابداری سازمان تنظیم و نگهداری می شود.

5.       پیش بینی بودجه و هزینه های یک ساله سازمان مالکان با توجه به گزارش حسابرسان رسمی قسم خورده و تسلیم آن به هیأت مدیره جهت بررسی ، تأئید و ارائه به مجمع عمومی جهت تصویب.

تبصره 1- خزانه دار موظف است هرسال حداقل یک ماه قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه با توجه گزارشات تهیه شده توسط حسابرسان رسمی قسم خورده، گزارش مالی سازمان را جهت ارائه به مجمع عمومی تنظیم و پس از امضای اعضای هیأت مدیره ، رونوشت آن را در اختیار بازرسان قرار دهد.

تبصره 2- خزانه دار موظف است در هر مورد بنا به تقاضای بازرسان، کلیه دفاتر و اسناد مالی سازمان را برای رسیدگی در محل دفتر سازمان در اختیار آنان قرار دهد.

ماده 27 : هيأت مديره فرد واجد صلاحيتي را خارج از مالکان شهرک به عنوان سرپرست سازمان انتخاب مي كند که زير نظر هيأت مديره انجام وظيفه نموده و مجري مقررات اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي و هيأت مديره مي باشد.

ماده 28 : وظايف و حدود اختيارات سرپرست سازمان را آيين نامه اي كه به تصويب هيأت مديره مي رسد تعيين خواهد كرد (که ضمیمه این اساسنامه می باشد.)

ماده 29 : جلسات هيأت مديره حداقل ماهي يكبار و در صورت لزوم بنا به تقاضاي رئيس هيأت مديره و یا هریک از اعضاء بر حسب اقتضاء مي تواند در تهران يا در خزرشهر تشكيل شود.

ماده 30 : براي رسميت جلسات هيأت مديره حضور اكثريت اعضاء ضروري است و تصميماتي كه با اكثريت (آراء) حداقل 4 رأی موافق حاضرين در جلسه اتخاذ مي شود معتبر مي باشد تصميمات هيأت مديره بايد در دفتر مخصوص ثبت شده و به امضاء اعضاء برسد.

تبصره : هيأت مديره مي تواند از نظر مشورتي ساير مالكان واجد صلاحيت در زمينه هاي مختلف با دعوت از آنها در جلسات خود استفاده كند كه اين خدمات نيز افتخاري خواهد بود.

ماده 31 : وظايف هيأت مديره بشرح زير است:

1-                دعوت و تشكيل مجامع عمومي

2-                اجراي مصوبات مجامع عمومي

3-                تصويب تشكيلات سازمان

4-                استخدام و نصب و عزل و اخراج كاركنان بر اساس مقررات مربوط و مصوبات مجمع عمومي

5-                انتخاب و عزل سرپرست سازمان و تعيين حدود اختيارات و وظايف او

6-                تعيين حقوق و مزاياي سرپرست سازمان و كاركنان بر طبق بودجه مصوب مجمع عمومی

7-                اداره سازمان و حفظ و نگهداري ويلاها و تأسيسات و متعلقات و مشتركات و ساير وظايف مذكور در ماده 4

8-                نظارت در كليه امور و نظارت به اعمال سرپرست سازمان و خزانه دار

9-                تنظيم برنامه و بودجه و گزارش عمليات و اقدامات جهت طرح در مجمع عمومي

10-            تصويب طرح ها و پروژه ها

11-            اتخاذ تصميم در مورد طرح و اقامه و تعقيب و دفاع از دعاوي مربوط و اخذ تصميم در مورد صلح و سازش و ارجاع به داوري و تعيين داور

12-            اخذ تصميم نسبت به امور حادثي و پيشنهادات سرپرست سازمان يا ساير اعضاء

13-            حفظ اموال و دارايي سازمان و تنظيم صورت اموال و دارايي ها

14-            تشكيل كميته های تخصصي مشورتي از بين اعضاء هيأت مديره يا ساير اعضاء به منظور پيشبرد هر چه بهتر اهداف و وظايف سازمان

15-            تنظيم برنامه هاي مالي و تعيين منابع درآمد و تدوین دستورالعمل های لازم به منظور تشویق یا جلوگیری از تأخیر در پرداخت شارژ سالانه

16-            تهيه و تنظيم آئين نامه هاي لازم

(17-) تبصره  : هیأت مدیره هرساله موظف است بیلان سالانه را قبل از ارائه به مجمع عمومی به تأیید حسابرسان قسم خورده رسمی رسانیده و سپس در مجمع مطرح نماید و خلاصه نظریه کارشناسان حسابرسی نیز می باید ضمیمه بیلان قبل از مجمع جهت اطلاع مالکان ارائه گردد.

ماده 32 : هيأت مديره نماينده قانوني سازمان در كليه مراجع اداري و قضايي و اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي مي باشد و ميتواند طبق مقررات مستقيماً و يا با وكالت با حق توكيل غير اين نمايندگي را اعمال نمايد.

ماده 33 : كليه قراردادها و اسناد تعهد آور سازمان پس از تصويب هيأت مديره با دو امضاء از سه امضاء مجاز به انتخاب هيأت مديره با مهر سازمان معتبر خواهد بود.

ماده 34 : هيأت مديره وظايف خود را به صورت جمعي انجام مي دهد و هيچيك از اعضاء هيأت مديره حق ندارد از اختيارات هيأت مديره منفرداً استفاده كند مگر در مواردی که به وکالت یا نمایندگی از طرف هیئت مدیره انتخاب شده باشد.

ماده 35 : هر يك از اعضاء اصلي هيأت مديره يا عضو علي البدل كه بجاي عضو اصلي دعوت مي شود سه جلسه متوالي بدون عذر موجه غيبت كند مستعفي شناخته مي شود و بجاي او از عضو علي البدل مقدم دعوت بعمل خواهد آمد. تشخیص غیرموجه به عهده هیأت مدیره می باشد.

ماده 36 : ظرف 15 روز از تاريخ تعيين و به ثبت رسیدن هيأت مديره جديد كليه امور و دفاتر و اسناد و اموال سازمان طي صورت جلسه اي از طرف هيأت مديره سابق به آنها تحويل مي شود. در صورت عدم تحویل، ظرف مدت مذکور، مورد از مصادیق تصرفات غیرقانونی و خیانت در امانت محسوب خواهد شد.

د: بازرسان

ماده 37 : مجمع عمومي دو نفر از مالکان را بعنوان بازرس اصلي و يكنفر را بعنوان بازرس علي البدل براي مدت يكسال انتخاب مي نمايد. انتخاب مجدد بازرسان بلامانع و خدمت آنها مطلقاً افتخاري است. شرایط عضویت بازرسان همان شرایط عضویت اعضای هیئت مدیره مندرج در ماده 21 می باشد.

ماده 38 : وظايف بازرسان به شرح زير است:

1-                نظارت بر نحوه اداره امور سازمان بر اساس مقررات اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي

2-                رسيدگي به حسابهاي سازمان و ترازنامه ساليانه و بودجه پيشنهادي هيأت مديره و اعلام نظر نسبت به آنها حداقل 20 روز قبل از جلسه مجمع عمومي پس از بررسی حسابرسان قسم خورده رسمی

3-                ارائه گزارش كتبي از عملكرد هيأت مديره و اظهار نظر در مورد صحت و سقم گزارشات آنان

4-                تقاضاي تشكيل مجمع عمومي بطور فوق العاده از هيأت مديره و در صورت عدم اجابت، اقدام به دعوت مجمع عمومي فوق الذكر.

ماده 39 : هر يك از بازرسان مي توانند هر موقعي كه مقتضي بدانند به نحوي كه اقدام آنها موجب وقفه در امور نشود به كليه حسابها  و دفاتر و اسناد و مدارك مالي و دارايي هاي نقدي و اوراق سازمان رسيدگي به عمل آورند.

ماده 40 : بازرس يا بازرسان مكلفند در صورت مشاهده نقص يا خلاف و بي ترتيبي مراتب را كتباً به هيأت مديره اعلام و رفع نقيصه يا تغيير رويه را خواستار شوند.

ماده 41 : بازرسان حق دخالت مستقيم در امور سازمان را ندارند و مي توانند بدون حق رأي در جلسات هيأت مديره شركت كنند و اعلام نظر نمايند.

ماده 42 : باخاتمه مدت مأموريت بازرسان تا زمانيكه بازرسان جديد انتخاب نشده اند انجام وظايف محوله را بعهده خواهند داشت.

تبصره : در صورت استعفاء ، فوت ، ممنوعيت، غيبت، انتقال ملک و خروج از عضويت هر يك از بازرسان اصلي، بازرس علي البدل به جاي او انجام وظيفه خواهد كرد و هر گاه شرايطي پيش آيد كه بيش از يك نفر از سه نفر بازرسان منتخب قادر به انجام وظيفه نباشد همان يك نفر به وظايف مقرر عمل خواهد كرد. در صورت خروج هر سه بازرس و يا عدم انجام وظيفه از ناحيه آنان، هيأت مديره موظف است، (البته) با ارائه مستندات مدعاي خويش حداكثر ظرف يك ماه مجمع عمومي (عادی یا) عادي بطور فوق العاده را جهت تعيين بازرسان تشكيل دهد.

فصل سوم: مقررات مالي

ماده 43: هزينه نگاهداري و حفاظت به تناسب (مجموع) مساحت عرصه و اعيان ويلاها طبق نرخ مصوب (سالیانه) سالانه مجمع عمومی تعيين مي شود. پیشنهاد نرخ انواع خدمات اشتراكي و اختصاصي نيز پس از تصویب در مجمع عمومی لازم الاجرا مي باشد.

ماده 44: سال مالي سازمان از اول فروردين تا آخر اسفند هر سال است.

تبصره : تا تصويب بودجه هر سال كليه هزينه ها بر اساس بودجه مصوب سال قبل قابل پرداخت مي باشد.

ماده 45: هيأت مديره موظف است نسخه اي از صورت حساب ها و ترازنامه سالانه و صورت عملكرد و نظریه حسابرسان قسم خورده رسمی را حداقل 30 روز قبل از تشكيل مجمع عمومي به بازرسان تقديم نمايد و هر يك از مالكان مي توانند در فرصت مزبور به دفتر سازمان مراجعه و صورتحساب هاي مذكور را دريافت نمايند.

ماده 46 : كليه وجوهي كه به سازمان واصل ميشود بايد حداكثر ظرف 24 ساعت اداري در حساب مخصوصي كه به نام سازمان در بانك افتتاح ميشود واريز گردد و احدي حق دخل و تصرف در آن را ندارد.

ماده 47 : افتتاح و بستن حساب و برداشت از حسابها با امضاء دو نفر از سه نفر اعضاء هيأت مديره به انتخاب هيأت مديره و مهر سازمان خواهد بود.

فصل چهارم: مقررات متفرقه

ماده 48: هر نوع دخل و تصرف در نما و توسعه و تغيير ويلا يا احداث بنا و تأسيسات جديد ساختمان در اراضي محدوده خزرشهر موكول به موافقت هيأت مديره طبق آئین نامه ساختمانی که به تأیید مجمع عمومی رسیده می باشد که بر اساس ضوابط آئین نامه فوق الذکر اخذ تصمیم خواهد نمود و هیأت مدیره موظف است از تصرفات غیرمجاز اکیداً جلوگیری نماید.

ماده 49 : كليه اعضاء سازمان يعني مالكان ويلاهاي خزرشهر رعايت و اجراي كامل مواد اين اساسنامه و تصميمات متخذه طبق آنرا قبول و تعهد مي نمايند و همچنين ملزم و متعهد مي شوند که هزینه شارژ را بر اساس مصوبات مجمع عمومی پرداخت نمایند و در امورات اداره شهرک حق مداخله نداشته و فقط می توانند نظرات خود را کتباً به هیأت مدیره ارائه نمایند و همچنین ملزم می شوند كه در صورت فروش ويلاي خود مراتب را كتباً به سازمان اعلام و مفاصاً حساب دريافت داشته و خريدار جدید را از وجود اين تعهدات در قبال سازمان مطلع سازند. در غیر اینصورت مالک جدید، بدهکار محسوب و وی میتواند به منتقل عنه مراجعه نماید.

 ماده 50 : تغییر استفاده از محل مسكوني ويلاها به عنوان محل اداري يا تجاري اكيداً ممنوع است و در صورت وقوع، هيأت مديره مكلف است بلافاصله نسبت به تعطيل محل و تعقيب قانوني شخص متخلف اقدام نمايد.

ماده 51 : نسبت به مسائلي كه در اين اساسنامه پيش بيني نشده است حسب مورد طبق قانون تملك آپارتمان ها و آئين نامه اجرائي آن و مقررات قانون تجارت و مقررات عمومي اقدام مي شود.

ماده 52 : اين اساسنامه مشتمل بر 52  ماده و 15 تبصره در مجمع عمومي فوق العاده مورخ ------- به تصويب اكثريت قريب به اتفاق مالكان رسيده و از این تاریخ، اساسنامه قبلي از درجه اعتبار ساقط است.

شماره حساب بانكي سازمان مالكان خزرشهر

33350/9549 بانك تجارت بابلسر

باجه شهرك خزر شهر